Tuyên bố Alexandrina về Năng lực thông tin và học tập suốt đời

Tuyên bố Alexandrina về Năng lực thông tin và học tập suốt đời

Các thành viên tham dự Hội nghị chuyên đề cao cấp về Năng lực thông tin và Học tập suốt đời (the High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning) tổ chức tại Thư viện Alexandrina (Phiên bản hiện đại của thư viện lâu đời nhất thế giới – VietnamLib chú thíchtừ ngày 6-9 tháng 11 năm 2005 tuyên bố: Năng lực thông tin và Học tập suốt đời là nền tảng của Xã hội Thông tin, là kim chỉ nam cho các tiến trình phát triển, thịnh vượng và tự do.

Năng lực thông tin là hạt nhân của Học tập suốt đời. Nó cho phép mọi người, trên mọi nẻo đời, tìm kiếm, đánh giá, sử dụng và sáng tạo thông tin một cách hiệu quả để đạt được những mục tiêu cá nhân, xã hội, nghề nghiệp và giáo dục mà mình đặt ra. Nó là quyền cơ bản của con người trong thế giới số và thúc đẩy hòa nhập xã hội ở khắp các quốc gia.

Học tập suốt đời cho phép các cá nhân, cộng đồng, và quốc gia có thể giành được mục tiêu của mình và những ưu thế về những cơ hội đang đến trong một môi trường toàn cầu rộng mở vì những lợi ích chung. Nó giúp họ và cơ quan của họ giải quyết những thách thức về mặt công nghệ, kinh tế và xã hội, điều chỉnh những bất lợi, đồng thời đem lại lợi ích cho sức khỏe của mọi người

Năng lực thông tin

  • bao gồm các khả năng nhận dạng nhu cầu thông tin, định vị, đánh giá, áp dụng và tạo ra thông tin trong các bối cảnh văn hóa và xã hội;
  • đóng vao trò tối quan trọng đối với những ưu thế mang tính chất cạnh tranh giữa các cá nhân, doanh nghiệp (đặc biệt các doanh nghiệp cỡ vừa), vùng miền, và các quốc gia;
  • cung cấp chìa khóa cho việc truy cập hiệu quả, sử dụng và tạo ra nội dung nhằm hỗ trợ việc phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và các dịch vụ chăm sóc con người, cũng như các khía cạnh khác của xã hội đương đại, và do đó cung cấp nền tảng sống còn cho việc đạt được các mục tiêu của Tuyên bố Thiên niên kỷ và Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Xã hội thông tin; và
  • tận dụng tối ưu các công nghệ hiện tại nhằm hoàn thiện việc học tập, khả năng tư duy tích cực và những kỹ năng tác nghiệp ở tất cả các lĩnh vực chuyên môn; đồng thời trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng.

Trong bối cảnh Xã hội Thông tin đang phát triển, chúng tôi kêu gọi các chính phủ, các tổ chức liên chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách và chương trình xúc tiến phát triển Năng lực thông tin và Học tập suốt đời. Cụ thể, chúng tôi mong muốn họ hỗ trợ:

  • các cuộc bàn thảo theo khu vực và theo chủ để nhằm hỗ trợ việc lựa chọn các chiến lược về Năng lực thông tin và Học tập suốt đời trong mỗi vùng miền cũng như thành phần kinh tế xã hội cụ thể;
  • phát triển chuyên môn của những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, thư viện, thông tin, lưu trữ, y tế và các dịch vụ chăm sóc con người theo các nguyên lý và tác nghiệp liên quan đến Năng lực thông tin và Học tập suốt đời;
  • việc đưa Năng lực thông tin vào quá trình đào tạo ban đầu và đào tạo liên tục dành cho các lĩnh vực kinh tế chủ chốt và lĩnh vực hành chính quản trị, đồng thời tích hợp vào thực tiễn tác nghiệp của các cơ quan tư vấn kinh doanh, công nghiệp cũng như nông nghiệp;
  • các chương trình nhằm tăng cường năng lực làm việc và khả năng kinh doanh của phụ nữ và những người gặp bất lợi như: người nhập cư, người bán thất nghiệp, người thất nghiệp;
  • thừa nhận học tập suốt đời và Năng lực thông tin là những yếu tố chủ chốt cho sự phát triển của những năng lực phổ biến cần thiết nhằm đảm bảo tính hợp thức của các chương trình giáo dục và đào tạo.

Chúng tôi khẳng định rằng sự đầu tư mạnh mẽ vào Năng lực thông tin và các chiến lược học tập suốt đời sẽ tạo ra những giá trị lớn lao và là điều đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của Xã hội thông tin.

Bản tuyên bố được thông qua tại Alexandria, Ai Cập (Thư viện Bibliotheca Alexandrina) vào ngày 9 tháng 11 năm 2005.

Nghiêm Xuân Huy (VietnamLib) dịch

Nguồn: http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html

Ảnh: Thư viện Alexandrina (http://www.flickr.com/photos/amin/62750973/)