Triển khai các chương trình phát triển năng lực thông tin trong bối cảnh xã hội mạng và góc nhìn giao thoa văn hóa

Triển khai các chương trình phát triển năng lực thông tin trong bối cảnh xã hội mạng và góc nhìn giao thoa văn hóa

Cảng biển Gothenburg - 8/2010

Tóm tắt: Bẳng việc xem xét các lý thuyết và thực tiễn triển khai phát triển năng lực thông tin (information literacy – IL) trong bối cảnh xã hội mạng, bài viết này đề xuất một số nội dung mở rộng và cập nhật về IL dưới quan điểm của lý thuyết xã hội mạng và góc nhìn giao thoa văn hóa. Bài viết nhấn mạnh đến các khía cạnh công nghệ và xã hội của việc phát triển IL, đồng thời phân tích và xem xét vai trò của cộng đồng học tập linh hoạt trong bối cảnh xã hội mạng. Theo tác giả, việc triển khai IL tối ưu chính là việc triển khai trong các cộng đồng học tập linh hoạt theo nguyên lý kết nối của xã hội mạng. Tác giả cũng khẳng định vai trò của thư viện trong việc xây dựng, phát triển, và xúc tiến các cộng đồng học tập linh hoạt.

Bài viết được trình bày tại Hội thảo Toàn cầu về Thông tin và Thư viện lần thứ 76 do IFLA (Hiệp hội quốc tế các tổ chức và cơ quan thông tin thư viện) tổ chức tại Gothenburg, Thụy Điển, từ gnayf 10-15/8/2010. Xem thêm chi tiết tại: <http://www.ifla.org/en/ifla76>

Đọc toàn văn bài viết (tiếng Anh) tại đường link sau: 74-nghiem-en