Đời phố

Đời phố

Phố trở về đời phố

Ồn ào và bỏng sôi ..

(Xuân Quỳnh)

 

Ánh mắt